czarny_duzy

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL I GABINETÓW W SOPOCKIEJ PRACOWNI OTWARTEJ

Definicje:

Najemca – podmiot dokonujący rezerwacji gabinetu lub sali szkoleniowej, który zamierza zorganizować Wydarzenie.

Uczestnik/ Klient – osoba korzystająca z oferty Najemcy.

Wydarzenie – przedsięwzięcie realizowane przez Najemcę w Sopockiej Pracowni Otwartej, np. spotkanie, sesja indywidualne, szkolenie, warsztaty.

Rezerwacja – polecenie dostarczenia usługi w postaci gabinetów lub sal do użytku na cele własne Najemcy.

Sopocka Pracownia Otwarta – obiekt mieszczący się przy ul. Tatrzańskiej 19 w Sopocie.

Wynajmujący – Ludzie Idea Akcja Magdalena Bachora, ul. Józefa Kraszewskiego 30/7, 81-815 Sopot, właściciel marki Sopocka Pracownia Otwarta, posiada tytuł prawny do lokalu.

Gabinet – pomieszczenia poniżej 15 m2 powierzchni będące w dyspozycji Sopockiej Pracowni Otwartej przeznaczone do organizacji Wydarzeń.

Sala szkoleniowa/ Sala – pomieszczenia powyżej 20 m2 będące w dyspozycji Sopockiej Pracowni Otwartej przeznaczone do organizacji Wydarzeń.

Strefa Wspólna – przestrzeń w Sopockiej Pracowni Otwartej przeznaczona do wspólnego korzystania przez Najemców i ich Klientów, pełni rolę poczekalni, przestrzeni wykorzystywanej podczas przerw.

Usługi dodatkowe – oznacza usługi świadczone przez Wynajmującego na rzecz Najemcy w związku z organizacją Wydarzenia, np. catering, serwis kawowy, asysta.

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Sopockiej Pracowni Otwartej wynajmowanych Sal i Gabinetów.

§ 1
Regulamin – Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wynajmu Sal szkoleniowych i Gabinetów obowiązuje wszystkich Najemców i Uczestników Wydarzeń na terenie „Sopockiej Pracowni Otwartej”.
 2. Wynajem Sali szkoleniowej lub Gabinetu może nastąpić tylko w celu zorganizowania określonego Wydarzenia. Najemca nie ma prawa wynajmować, użyczać lub udostępniać wynajmowanej powierzchni osobom trzecim.
 3. W ramach wynajmu Sal szkoleniowych i Gabinetów Najemca ma prawo do współkorzystania z innymi Najemcami ze Strefy Wspólnej oraz innych pomieszczeń niebędących Gabinetami ani Salami.
 4. Każdy Najemca może swobodnie korzystać z wynajętej Sali lub Gabinetu, pod warunkiem, że nie narusza praw innych Najemców oraz nie podejmuje działań mogących negatywnie wpłynąć na wizerunek lub dobre imię Wynajmującego.

§ 2
Zasady rezerwacji/ płatność

 1. Rezerwacja Sali szkoleniowej lub Gabinetu odbywa się poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem +48600888919, mailowo na adres: magda@sopockapracownia.pl lub poprzez formularz rezerwacji na stronie internetowej Sopockiej Pracowni Otwartej pod adresem: sopockapracownia.pl.
 2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją przez Najemcę warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Stawki najmu określone są w Cenniku, który można znaleźć na stronie „Sopockiej Pracowni Otwartej” w zakładce Cennik (www.sopockapracownia.pl) i są stawkami netto. Cena powiększona jest o należny podatek VAT.
 4. W przypadku Sal szkoleniowych bezpłatne anulowanie Rezerwacji i rezygnacja z zamówionych Usług dodatkowych możliwa jest nie później niż na 14 dni przed planowaną datą realizacji Wydarzenia.
 5. W przypadku Gabinetów bezpłatne anulowanie Rezerwacji możliwe jest nie później niż na 48h przed planowaną datą realizacji Wydarzenia.
 6. W przypadku anulowania przez Najemcę rezerwacji w terminie późniejszym niż przewiduje Regulamin, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę pełnymi kosztami wynajmu.
 7. Płatność za wynajem Sali oraz zamówione usługi dodatkowe następuje na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.
 8. Wynajmujący ma prawo zażądać od Najemcy zapłaty zaliczki na poczet dokonanej rezerwacji Sali. W przypadku anulowania rezerwacji później niż 14 dni od daty rezerwacji zaliczka jest bezzwrotna. W przypadku anulowania rezerwacji wcześniej niż 14 dni od daty rezerwacji istnieje możliwość przeniesienia terminu rezerwacji.

§ 3 
Przepisy porządkowe

 1. Sala szkoleniowa lub Gabinet udostępniane są w godzinach ustalonych przez Najemcę w Rezerwacji.
 2. Najemca powinien rozpocząć korzystanie z Sali lub Gabinetu nie wcześniej niż ustalona godzina rozpoczęcia najmu.
 3. Najemca oraz jego klienci, Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do punktualnego opuszczenia Sali lub Gabinetu zgodnie z godziną ustaloną w rezerwacji.
 4. W przypadku przedłużenia pobytu w Sali lub Gabinecie Wynajmujący naliczy dodatkową opłatę zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
  Wynajmujący rezerwuje sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenie wynajmu Sali szkoleniowej lub Gabinetu w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym czasie.
 5. Zabrania się wynoszenia z Sal i Gabinetów sprzętu oraz elementów wyposażenia oraz instalowania innych urządzeń bez uprzedniej zgody Wynajmującego.
 6. Za wszelkie braki, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz za straty przekraczające normalne zużycie lub powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z Sal lub Gabinetów odpowiedzialność ponosi Najemca.
 7. Na terenie Sopockiej Pracowni Otwartej obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 8. Najemca jest zobowiązany do:
  • Przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budynku.
  • Utrzymania porządku i czystości.
  • Usunięcia wszystkich materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych po zakończeniu wynajmu.
  • Pozostawienia Sali czy Gabinetu w takim stanie, w jakim została przekazana.
   Najemca odpowiada za swoich Klientów i Gości oraz szkody wyrządzone przez nich.
  • Wynajmujący stworzył możliwość korzystania z przestrzeni bez obsługi, dlatego Najemca sam odpowiada za obsługę swoich Klientów.
  • Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy Najemcy oraz jego Klientów pozostawione na terenie Sopockiej Pracowni Otwartej.
  • Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z Wydarzeniem ponosi Najemca, w szczególności odnosi się to do utraty, ubytku, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu, odzieży wierzchniej lub innych przedmiotów Najemcy lub Uczestników Wydarzenia.

§ 4
Przepisy końcowe

 1. Wszelkie dane przekazywane w trakcie Rezerwacji, objęte są poufnością i ochroną i nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 2. Najemcy dokonujący Rezerwacji wyrażają zgodę na przekazywanie danych i informacji, które niezbędne są do zawarcia umowy.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego Regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie www.sopockapracownia.pl.